Vedtægter

DTU’s Kunstforenings vedtægter
Nyeste vedtægter fra april 2019 (godkendt på bestyrelsesmøde) - ændringer er markeret med rødt. 
 

§ 1 FORMÅL
Foreningens formål er at formidle kontakt mellem kunst- og kulturinteresserede på DTU, samt medvirke til at skabe interesse for kunst. Dette sker ved afholdelse af kunstudstillinger på DTU, indkøb af kunst til udlån eller udlodning til medlemmerne, og ved afholdelse af arrangementer med kunst- og kulturmæssigt indhold.

§ 2 FORENINGENS MEDLEMMER
Som medlemmer kan optages
DTU-ansatte, DTU-studerende og - efter godkendelse af bestyrelsen - tidligere DTU-ansatte.

Stk. 2 Endvidere kan enheder under DTU, dvs. DTU-institutter, DTU-afdelinger mv., optages som medlem.

Stk. 3 Hvis der er tvivl om et medlemskabs berettigelse, tager bestyrelsen stilling hertil.

Stk. 4 Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst én måneds varsel til kalenderårets udgang.

§ 3 KONTINGENT
Størrelsen af kontingenter for
hhv. enkeltpersoner og enheder fastsættes af generalforsamlingen for ét år ad gangen efter forslag fra bestyrelsen.

§ 4 REGNSKAB
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Foreningen må på intet tidspunkt påtage sig økonomiske forpligtelser, som er større end de til rådighed stående midler.

§ 5 BESTYRELSEN
Foreningens bestyrelse er ansvarlig for foreningens daglige drift og består af mindst 5 og højst 9 medlemmer, der vælges af den ordinære generalforsamling for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen er ulønnet og træffer sine afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. Bestyrelsen varetager foreningens økonomiske dispositioner. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en næstformand og en kasserer. Tegningsret for foreningen har formanden og/eller kassereren.

§ 6 KUNSTINDKØB OG AKTIVITETER
Bestyrelsen sørger for, at der afholdes kunstudstillinger, foretages indkøb af kunst til udlån eller udlodning til medlemmerne, samt at der afholdes arrangementer og eventuelt tages andre initiativer, som er forenelige med foreningens formål.

§ 7 FORDELING AF KUNSTVÆRKER VED UDLODNING
Udlodning af kunstværker til foreningens medlemmer sker hvert år i umiddelbar tilslutning til den ordinære generalforsamling. Man skal have været medlem af foreningen i mindst et halvt år forud for den ordinære generalforsamlings afholdelse, for at kunne deltage i lodtrækningen. Medlemmer, der er i kontingentrestance, kan ikke deltage. Man skal endvidere enten være til stede ved lodtrækningen, eller være repræsenteret af en anden person med skriftlig fuldmagt.

Stk. 2 Enheder, som er optaget i henhold til vedtægtens § 2, stk. 2, har ikke stemmeret og kan ikke deltage i lodtrækningen.

Stk. 3 Lodtrækningen sker ved, at der for hvert medlem, som kan deltage, lægges lodder i en pulje: Ét lod til vindere af sidste års ordinære lodtrækning og to lodder til øvrige fremmødte medlemmer og fuldmagtindehavere.

Stk. 4 Et medlem kan kun vinde én gevinst ved hver årlig lodtrækning. De derfra udtrukne vindere, som er til stede, vælger umiddelbart deres gevinst, efterhånden som de udtrækkes. For udtrukne vindere, som er repræsenterede ved fuldmagt, udtages gevinster efterfølgende i den rækkefølge, hvori lodderne er udtrukket.

Stk. 5 Afhentning af vundne kunstværker skal finde sted snarest muligt efter generalforsamlingen. Uafhentede gevinster tilfalder foreningen.

§ 8 GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i marts eller april måned. Datoen for generalforsamlingen meddeles medlemmerne senest én måned før dens afholdelse. Dagsordenen for generalforsamlingen meddeles senest 14 dage før afholdelsen.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
- Beretning fra bestyrelsen
- Godkendelse af det reviderede regnskab
- Forslag fra bestyrelsen
- Andre forslag
- Valg af bestyrelse jvf. § 5
- Valg af 2 revisorer
- Eventuelt

Stk. 2 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Revisorer må ikke være medlemmer af foreningens bestyrelse. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde.

§ 9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes såfremt mindst 2 medlemmer af bestyrelsen eller såfremt mindst 1/4 af medlemmerne skriftligt fremsender anmodning herom til bestyrelsen med angivelse af, hvilke punkter, der ønskes optaget på den pågældende dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes da snarest, og senest 3 uger efter anmodningens modtagelse. Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel.

§ 10 OPLØSNING AF FORENINGEN
Opløsning af DTU's Kunstforening kan kun finde sted efter beslutning på en generalforsamling – ordinær eller ekstraordinær – hvor "opløsning af Foreningen" er et punkt på dagsordenen. For at foreningen kan opløses, skal mindst halvdelen af de fremmødte – uanset antal – stemme derfor. I tilfælde af Foreningens opløsning, overgår Foreningens resterende formue – efter at al gæld er dækket – til indkøb af kunstværker til bortlodning efter reglerne i § 7.

Stk. 2 Kunstbibliotekets samling af værker bortloddes ligeledes efter reglerne i § 7.

§ 11 IKRAFTTRÆDEN

Disse vedtægter er godkendt af generalforsamlingen den 2. april 2019, og træder straks i kraft.

 

https://kunst.dtu.dk/vedtaegter
16 JANUAR 2021